นักศีกษาดูงาน

ทีมนักศึกษาปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาเอกนิเทศศิลป์ ในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ขอถ่ายทำและศึกษาดูงานในหัวข้อ Prepress และ Press ของ Print Offset 

Visitors: 62,851